Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaajan koulutus

Koulutukset:

Oulu

1.4.2023-22.8.2023
Perusjakso 4op.
Lähiopetus la–su 1.–2.4.2023
Etäopetus ti 25.4.2023
Hinta 280€ sis. opetuksen, materiaalin, etäjakson nauhoituksen koulutuksen ajan sekä läsnäolotodistuksen.
Ilmoittautuminen 13.3.2023 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon
Täydentävä jakso 4op.
Lähiopetus la–su 6.–7.5.2023
Etäopetus ke 24.5.2023
Hinta 280€ sis. opetuksen, materiaalin, etäjakson nauhoituksen koulutuksen ajan sekä läsnäolotodistuksen.
Ilmoittautuminen 17.4.2023 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Syventävä jakso 7op.

Lähiopetus la–su 12.–13.8.2023
Etäopetus ti 22.8.2023

Hinta 420€ sis.opetus materiaalin, kokeen, etäjaksojen nauhoitukset koulutuksen ajan, oppilastyön läpikäyminen sekä todistus.

Ilmoittautuminen 31.7.2023 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Lapsijoogaohjaajakoulutus perustuu Hatha-joogaan. Sana ”Ha” kuvaa aurinkoa ja ”Tha” kuuta. Aurinko ilmaisee ominaisuuksiaan ihmisessä dynamiikan, tehtävien suorittamisen, suoralinjaisen suunnittelemisen ja tekemisen kautta. Se kuvaa miehistä, ulkoista ja tiedostettua puolta ihmisessä. Kuun ominaisuuksiin kuuluvat alitajuntaisuus, luovuus, naisellisuus, sisäinen elämä, vaisto ja tunteet. ”Ha-Tha-joogan” tavoitteena on molempien puolien harmonisointi ja sitä kautta sisäisen ja ulkoisen tasapainon saavuttaminen.

Lapset eivät harjoittele, he vain tekevät

Aikuiset odottavat rationaalisesti ymmärrettävää joogaopetusta: he tahtovat tietää, miksi kutakin liikettä tehdään. Lapsilla on usein hyvin mielikuvituksellinen ja luova tapa harjoittaa joogaliikkeitä. Lapset keräävät kokemuksia ja sisäistävät niitä melkein kaikessa. Lapset eivät itse asiassa ”harjoittele” joogaa, he ovat sitä.

Lapsijoogan positiiviset vaikutukset ovat monen muotoiset niin mielen, kehityksen, kuin kehonkin tasolla. Kehonliikkeet vaikuttavat kehon kautta mieleen, ajattelemiseen ja keskittymiseen. Kun mieli on rauhallinen, keskittynyt ja positiivinen, se puolestaan tukee kehon liikkeitä ja niiden kehitystä. Motoriikan kehitys lapsen kasvuvaiheessa on tutkitusti suorassa vuorovaikutuksessa aivojen kehitykseen. Kehonliikkeet, jotka lapset varhaisessa vaiheessa oppivat, luovat pohjan loogiselle ja abstraktiiviselle ajattelukyvylle. Näitä ”oppimatta jääneitä” liikkeitä voidaan tosin oppia myöhemmässäkin vaiheessa, mutta paljon suuremmalla vaivannäöllä.

Joogan vaikutukset

Jooga parantaa lihasten joustavuutta ja kuntoa, auttaa hyvän motoriikan kehitykseen, parantaa onnistuneiden liikkeiden myötä itsetuntemusta ja sitä kautta itsevarmuutta. Jooga vahvistaa lasta, kun lapsi samaistuu yksittäisiin liikkeisiin. Ajan mittaan se voi kokea yhä vahvemmin, kuinka se on rohkea kuin leijona, ylväs kuin kotka, vakaa kuin vuori ja notkea kuin käärme.

Kehon tasolla liikkeiden ja liikeratojen oppiminen vahvistaa mielen selvyyttä. Mentaalinen ja tunnepohjainen osa ihmisessä tasoittuu ja luo pohjan selvälle ajattelulle ja keskittymiselle.

Lapsijoogan vaikutukset on yleisesti ymmärretty mm. Saksassa, missä jooga on jopa pakollisena aineena eräiden koulujen opetusohjelmassa. Joogan vaikutukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin: neljän viikon säännöllisen joogaamisen jälkeen lapsilla todettiin huomattavaa parannusta kognitiivisessa-, palautumis-, ja rentoutumiskyvyssä sekä emotionaalisella ja kehon tasolla. Lasten yleistila koheni todella merkittävästi.

Lisäksi todettiin, että lasten rasitustilat, masentuneisuus ja pelkotilat vähenivät todella merkittävästi. Positiivisia vaikutuksia todettiin myös stressinhallinnassa, kehon ja mielen jännitystiloissa sekä keskittymisvaikeuksissa. Jooga auttoi myös koehenkilöitä löytämään positiivisia resursseja elämäänsä. (tutkijat: tri. A. Michalsen, prof. tri. W. Belschner, tri. M. Stueck)

Lapsille jooga on hauskaa. Jooga inspiroi kokemaan itsensä. Joogan myötä kasvaa elämänilo ja halu kokeilla uutta!


Kehon ja mielen terveys

Kehoterapiamenetelmät tukevat kehon ja mielen yhteyttä ja vievät aina lähemmäksi kehoa ja itsetietoisuutta. Tunteet ja tuntemukset saavat ilmaisuvoimaa ja omien rajojen varma tiedostaminen ja kokeminen tukevat terveen persoonallisuuden kehittymistä. Somaattinen harjoittelu/Somatics vievät välittömään kehon ja mielen läheisyyteen. Ne rauhoittavat hengitystä ja tukevat keskittymistä sekä rauhoittavat ja vahvistavat hermostoa. Ne tukevat trauman seurauksena olevan riippuvaisuuskäyttäytymisen, pelkotilojen ja jännittyneisyyden hoitoa sekä oman mielen ja kehon säätelyä. Tanssiterapiamenetelmät auttavat luovan ilmapiirin kehittymistä kehossa ja mielessä. Tanssiterapia avartaa liikerepertuaaria, kykyä itseilmaisuun ja itsehyväksyntään. Samalla se tukee kineettisen tietoisuuden ja sensomotoriikan kehitystä.


Tunnekasvatus

Lapsen tunnemaailman ymmärtäminen, tukeminen sekä itsesäätelykyvyn vahvistaminen ovat Kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajan koulutuksen tärkeitä aspekteja. Niihin perehdytään erinäisten liikeharjoitteiden, rentoutus- ja visualisointiharjoitteiden sekä tunnekasvatuksen myötä. Kyky kohdata omat tunteet ja tuntemukset, sekä kyky ilmaista ne luontevasti, vahvistavat lapsen tasapainoista persoonallisuuden kehitystä.

Osallistumistodistus

 • Annetaan opiskelijalle, joka on osallistunut lähiopetusjaksoille 1-3
 • Todistaa läsnäolosta lähiopetusjaksoilla (ei pätevöitä Kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajan nimikkeeseen)

Osallistumistodistuksen saatuasi voit:

 • hyödyntää koulutuksessa oppimaasi ammatissasi esim. opettajana, lastentarhan opettajana, terapeuttina, sosiaalityöntekijänä tai ammateissa, joissa olet kanssakäymisessä lasten kanssa


Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaajan todistus

Kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajan todistus annetaan opiskelijalle, joka on:

 • osallistunut lähiopetusjaksoille 1-3
 • suorittanut teoria- ja käytännön kokeen hyväksytysti
 • suorittanut harjoittelutunnit (20 x 45 min) hyväksytysti

Kokonaisvaltaisena lapsijoogan ohjaajana voit:

 • käyttää nimikkettä Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaaja
 • ohjata lapsijoogatunteja esim. joogastudiossa, liikuntakeskuksessa, koulussa, lastentarhassa, kansalaisopistoissa tai itse järjestettyjä lapsijoogakursseja


Koulutus sopii

 • Fysioterapeuteille
 • Liikunnanohjaajille
 • Joogaopettajille ja -ohjaajille
 • Keho-ja toimintaterapeuteille
 • Opettajille ja lastentarhanopettajille
 • Sosiaalialalla työskenteleville
 • Pedagogeille
 • Logopedeille
 • Psykologeille
 • Kaikille lasten kanssa työskenteleville

Koulutusta voit hyödyntää

 • Yksilö -tai ryhmäterapian muodossa, kun alustavana ammattinasi on terapeuttinen koulutus
 • Pedagogisissa ammateissa kuten koulu-, lastentarha-, lastensuojelu-, ja sosiaalityössä (mm. erikoisryhmät ylivilkkaudesta ja motorisista vajeista kärsiville)
 • Liikunnan -ja ryhmänohjaajana lapsijoogakursseissa
 • Joogaohjaajat lapsijoogaryhmien vetäjänä
 • Lastensuojelun ammatissa
 • Opettajan ja lastentarhaopettajan ammatissa
 • Lapsi -ja nuorisotyössä

Koulutuksen tavoitteet ovat

 • Ymmärtää joogan vaikutus lapsen kehon ja mielen tasolla
 • Kyky osata lapsen persoonan ja olemuksen huomioon ottaen johtaa pätevästi
 • Lapsijoogakursseja
 • Kyky luoda mielekkäitä ja opillisesti oikeanlaisia lapsijoogatunteja
 • Joogan ja oppimateriaalin ymmärtäminen sekä sisäistäminen
 • Oppia oma kokonaisvaltainen kehontunne ja sen integroiminen lapsijoogaa opettaessa

Koulutuksen rakenne

Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaajan koulutus muodostuu perus-, täydentävästä ja syventävästä jaksosta (yhteensä 60 oppituntia). Niiden suorittamisen jälkeen voit osallistua kokeeseen, jonka läpäisyn ja 20 harjoittelutunnin jälkeen pätevöidyt kokonaisvaltaiseksi lapsijoogan ohjaajaksi.

Koulutuksen sisältö

 • Jooga-asanat (perusliikkeet)
 • Brain Gym ja Heart Brain -harjoituksia
 • Kehontuntemus
 • Tasapaino- ja keskittymisharjoituksia
 • Hengitysharjoituksia ja mieltä rauhoittavia harjoituksia
 • Levollisuusleikkejä / virikeleikkejä
 • Visualisointi
 • Rentouttavat harjoitukset / positiiviset resurssit
 • Chakrat ja energiaharjoitukset
 • Kehoterapiamenetelmiä
 • Tunnekasvatus ja lapsen kokonaisvaltainen kohtaaminen
 • Hermosto ja sen tasapainottaminen
 • Somaattinen tuntemus
 • Elementtejä SE-traumaterapiasta lapsille
 • Tanssiterapiamenetelmiä ja kineettinen tietoisuus
 • Lapsijoogatunnin luominen ja kehittäminen
 • Kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajan ammatilliset mahdollisuudet