Kokonaisvaltainen Joogaohjaajan koulutus (25 op)

(Voimavarakeskeinen, terapeuttinen ja traumasensitiivinen lähestyminen)

Koulutukset

Oulu 2023-2024


Etäopetus ti 21.11.2023 klo 17.00-20.15
Lähiopetus 1
la–su 25.-26.11.2023 klo 10.00–17.00
Etäopetus
ti 12.12.2023 klo 17.00–20.15
Etäopetus
su 7.1.2024 klo 10.00-17.00
Lähiopetus 2
la–su 20.-21.1.2024 klo 10.00–17.00
Etäopetus
ma 5.2.2024 klo 17.00-20.15
Etäopetus
su 25.2.2024 klo 10.00-17.00
Etäopetus
su 17.3.2024 klo 10.00–17.00
Lähiopetus 3 la-su 23.-24.3.2.2024 klo 10.00-17.00
Etäopetus
ma 8.4.2024 klo 17.00-20.15
Lähiopetus 4
la-su 27.-28.4.2024 klo 10.00–17.00
Etäopetus su 12.5.2024 klo 10.00-17.00
Etäopetus ti 21.5.2024 klo 17.00-20.15
Lähiopetus 5 la-su 8-9.6.2024 klo 10.00-17.00
Etäopetus ti 11.6.2024 klo 17.00-20.15

Koe aika tarkentuu myöhemmin

Hinta: 1970€ sis. opetuksen, kattavan koulutusmateriaalin, etäjaksojen nauhoitteet koulutuksen ajan sekä lähijaksojen kahvitus.

Ilmoittautuminen: 2.11.2023 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoonKohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka haluavat ohjata holistisia ja voimavarakeskeisiä joogatunteja, jossa huomioidaan ihminen psykofyysisenä kokonaisuutena. Koulutus soveltuu myös henkilöille, jotka haluavat ohjata joogaa kuntouttavasti tai traumasenstitiivisellä lähestymistavalla. Si-se-so alan työntekijät voivat mainiosti integroida koulutuksessa oppimaansa omaan työnkuvaansa ja siten ohjata kokonaisvaltaista joogaa kuntoutuksessa (mm. nepsy-kuntoutus) , mielenterveysyksiköissä sekä psykoterapiaa tai traumaterapiaa oheistamaan.

Koulutus sopii erinomaisesti opettajille, psykologeille, terapeuteille (mm. fysioterapeutit, psykofyysiset fysioterapeutit, keho-tai toimintaterapeutit), sosiaalialan työntekijöille, nuorten kanssa työskenteleville, eri joogasuuntauksien ohjaajajille ja -opettajille, rentoutus-, mindfulness ja palautumisohjaajille sekä valmentajan tai työnjohdollisissa tehtävissä toimiville.

Lisäksi koulutus antaa kokemuksen oppilaan henkilökohtaisella tasolla oman kehomieli yhteyden luomisesta, kehollisen- ja somaattisen tietoisuuden vahvistamisesta ja se tukee oppilaan NYT hetkessä olemista. Oppilas voi myös halutessaan osallistua koulutukseen pelkästään tavoitteena oppia ja integroida näitä taitoja omaan elämäänsä ja tukea siten omaa psykofyysistä hyvinvointiaan.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle monitahoinen ymmärrys ja -kokemus kokonaisvaltaisen joogan psykofyysisestä vaikutuksista ihmiseen kokonaisuutena. Perehdymme kehon anatomiaan, fysiologiaan, biokemiaan sekä liikkeiden oikeanlaiseen toteuttamiseen siten, että se tukee henkilön fyysiologista kokonaisuutta.

Keskeisenä teemana on myös joogan psykofyysinen vaikutus, eli miten kokonaisvaltainen jooga vaikuttaa yhdistävästi ja jopa terapeuttisesti kehollisuuteemme, somaattisuuteen, hengityksen psykofyysisiin vaikutuksiin sekä siihen, miten tunnetaso resonoi näiden kaikkien osa-alueiden kanssa.
Lisäksi koulutuksessa perehdytään neurobiologian näkökulmasta siihen, miten hermostoa voi oppia rauhoittamaan ja millaisin keinoin sen vireystilaa voi säädellä. Tämä tukee kaikiia ihmisiä, mutta etenkin niitä, joilla on haasteita oman viereystilan säätelyssä. Tärkeässä roolissa on myös tavoite yhdistää nämä aspektit oppilaan omiin ohjaustaitoihin, omaan ymmärrykseen joogan kokonaisvaltaisesta vaikutuksesta keho – mieleen sekä kyky välittää läsnäolevaa ja suvaitsevaa ilmapiiriä kaikissa ohjauksissa.

Osaamistavoitteet koostuvat seuraavista osa-alueista:


Liikeharjoitteiden kokonaisvaltainen ymmärtäminen
 • Osaat analysoida ja ymmärtää eri asentojen, liikeharjoitteiden ja harjoitusmuotojen vaikutuksia kehomielessä.
 • Opit ymmärtämään kehon psykofyysisessä kokonaisuudessa sekä tuki- ja liikuntaelimistössä vaikuttavia, eri rakenteisiin kohdistuvia ulkoisia ja sisäisiä voimia ja osaat muunnella harjoitteita yksilökohtaisesti soveltuvaksi.
 • Ymmärrät kokonaisvaltaisen joogan harjoitteiden psykofyysiset vaikutukset tuki- ja liikuntaelimistöön, hermostoon sekä somaattiseen- ja keholliseen kokonaisuuteen.
 • Osaat soveltaa liikeharjoitteiden modifikaatioita, variaatioita tai vaihtoehtoisia harjoitteita ohjattavien senhetkisten tarpeiden mukaan.
 • Osaat analysoida ja soveltaa tarvittaessa traumasensitiivistä lähestymistapaa joogaohjauksissasi (terapeutit).
Hermostoa palauttavien harjoitteiden kokonaisvaltaisen vaikutuksen ymmärtäminen
 • Ymmärrät teoriatasolla, käytännön tasolla ja omakohtaisen harjoittelun kautta hermostoa palauttavien harjoitteiden sekä vireystilaa tai stressitasoa säätelevien harjoitteiden vaikutuksen keho-mieleen ja hermostoon.
 • Ymmärrät hermostoa palauttavien harjoitteiden, hengitys- ja rentoutusharjoitteiden eri vaiheet, osaat soveltaa ne eri kohderyhmille sopiviksi ja kykenet tarvittaessa muuntelemaan niitä ohjattaville (yksilöt ja ryhmät) soveltuvaksi.
 • Sisäistät autonomisen hermoston ja somaattisen hermoston muutokset omassa kehossasi ja osaat soveltaa harjoitteita ohjattavillesi kohderyhmän mukaisesti.
 • Osaat rentouttaa ja säädellä omaa hermostoasi ja kykenet integroimaan käytännön tasolla oppimaasi siten, että omalla esimerkilläsi tuet oppilaittesi hermoston palautumista.
 • Ymmärrät suorituskeskeisyydestä luopumisen merkityksen ja osaat ohjeistaa oppilaasi läsnäoloon ja hermoston palautumiseen.
 • Käsität eron voimavarakeskeisen työskentelyn ja traumasenstitiivisen lähestymistavan välillä ja osaat integroida näitä tarvittaessa kohderyhmien tai kohdehenkilöiden ohjauksissa.
Hengityksen merkityksen ymmärtäminen ja tasapainoisen luontaisen hengityksen integrointi tuntiohjauksiin
 • Ymmärrät tasapainoisen ja kokonaisen hengityksen merkityksen ja hallitset eri opetus- ja ohjausvaiheet oppilasohjauksissa.
 • Koet omassa kehossasi, kuinka hengitysharjoitteet vaikuttavat hermostoon, kehosi olotilaan, mieleen sekä tunnetasoon ja osaat opettaa teoriatason ja käytännön tason tietämykseen tukeutuen hengitysharjoitteet oppilaillesi
Teoriatason tieto ja ymmärrys integroituna käytännön tason ymmärrykseen
 • Ymmärrät, teoriatason tietämykseen sekä käytännön kokemukseen nojaten, miten opetat oppilaille kehollista ja somaattista läsnäoloa, hengityksen- ja hermoston rauhoittamista sekä oman kehon havainnointia siten, että oppilas löytää kulloinkin itseään ja rajojaan sekä tarpeitaan kunnioittavan asennon tai harjoitteen.
 • Ymmärrät kehon anatomian, fysiologian sekä biomekaniikan periaatteet kuten myös, miten kokonaisvaltainen jooga vaikuttaa kehomieleen, hermoston säätelyyn sekä miten sen avulla voidaan tukea ihmistä psykofyysiseen hyvinvointiin.
 • Osaat sisällyttää teoriatason tietämyksesi käytännön tason kokemukseen ja soveltaa sitä kokonaisvaltaiseten joogatuntien ohjauksissa tai terapeuttisessa työssä.
 • Saat valmiudet sisäistää askel askeleelta teoriatason tietämyksesi käytännön kokemukseen ja muodostat syvemmän käsityksen siitä, miten etenet omissa ohjauksissasi.
Oppilaan ohjaustaidot
 • Ymmärrät käytännönläheisesti eri harjoitteiden (liikeharjoitteet, kehon asennot, hengitysharjoitteet, rentoutusharjoitteet, hermostoa palauttavat harjoitteet) soveltuvuudesta eri kohderyhmille ja osaat soveltaa tarvittaessa näitä harjoitteita yksilön tarpeiden mukaisiksi.
 • Osaat käyttää tason mukaista ohjelmarunkoa kullekin kohderyhmälle soveltuvasti ja osaat luoda kohderyhmän tarpeiden mukaisia ohjelmia.
 • Osaat päätellä kohderyhmäsi tason, ymmärtää kohderyhmän tarpeet ja ohjata liike-, rentoutus- ja hengitysharjoitteet sekä hermostoa palauttavat harjoitteet askel askeleelta ja kohderyhmän tarpeiden mukaisesti niin, että kukin ohjattava löytää itselleen sopivan asennon tai harjoitteen.
 • Hallitset seuraavat ohjaustaitojen askeleet: ohjattavan havainnointi (observointi), ohjaajan salikäyttäytyminen, demonstrointi, ohjausdidaktiikka, korjaava didaktiikka sekä korjaavat ohjaustaidot.
 • Osaat opettaa ohjattavalle suorituskeskeisyydestä irrottautumisen ja oman kehon havainnoinnin tärkeyden ja vapaaehtoisuuden tärkeyden kokonaisvaltaisessa joogassa
 • Osaat kohdata ohjattavasi pedagogisesti ymmärtävällä, suvaitsevalla ja positiivisella asenteella.


Sisältö ja rakenne

Koulutus keskittyy joogan lisäksi anatomiaan, fysiologiaan, biomekaniikkaan sekä hermoston tasapainottamisen ja rauhoittamiseen. Tämän lisäksi perehdymme kehon tuntemukseen, kokonaisvaltaisiin liikemuotoihin, somaattiseen tuntemukseen sekä kehoterapiamenetelmien periaatteisiin. Nämä lisätekijät syventävät ja laajentavat joogan kokonaisvaltaista vaikutusta.
Monimuotokoulutukseen sisältyy
 • 5 lähiopetusjaksoa (10 lähipäivää) ja 10 etäopetusjaksoa
 • itsenäistä työskentelyä (teoriaan perehtymistä) sekä omaharjoittelua (30 x 60 min.) ja harjoittelun raportointia
 • vertaisryhmätyöskentelyä koulutuksen aikana
 • kotitehtäviä
 • harjoittelutuntien itsenäistä laatimista (30 x 60 min.), ohjaamista ryhmälle ja raportointia (koulutuksesta valmistava oppilastyö)
 • koe (käytännön, teorian ja sanallisen kokeen osuudet)
Lähiopetus koostuu käytännön harjoitteista, ohjausharjoituksista sekä näiden reflektoinnista. Etäopetus koostuu pääasiassa teoriaopinnoista sekä muutamista käytännön harjoituskokonaisuuksista. Etäopetuskerrat tallennetaan ja ne ovat katsottavissa Moodle-verkkoympäristössä kahden viikon ajan. Koulutuksen suoritettuaan osallistuja saa Kokonaisvaltaisen joogaohjaajan todistuksen.


Itsenäiseen työskentelyyn sisältyy kirjallisen koulutusmateriaalin läpikäyminen ja sen sisäistäminen niin, että osallistuja kykenee ymmärtämään ja sisäistämään teoriatason tietämyksen käytännön tason tietämykseen siten, että ne integroituvat käytännönläheisiksi ohjaustaidoiksi. Itsenäiseen opiskeluun kuuluu myös osallistujan oma käytännön harjoittelu, eli koulutuksessa läpikäytyjen harjoitteiden suorittaminen koulutuksen lähiopetusjaksojen välissä. Osallistuja saa koulutuksen lähiopetusjaksojen aikana ohjeet ja valmiit laaditut ohjelmat omaan harjoitteluun. Omaharjoittelun tarkoituksena on perehdyttää osallistuja kokemukselliseen ymmärtämiseen eri harjoitteiden tasoista ja vaikutuksista omassa kehossa ja antaa hänelle käytännönläheistä ymmärrystä omiin ohjaustaitoihin. Omaharjoittelu (30 x 60 min.) kirjataan ylös ja raportti palautetaan koulutuksen viimeisessä lähiopetusjaksossa.


Koulutusjaksojen välissä vertaisryhmät tapaavat pienryhmissä etänä tai lähitapaamisena valintansa mukaan ja suorittavat heille annetut vertaisryhmätehtävät pienryhmissä. Näin osallistujille välittyy koulutuksen edetessä ymmärrys ja selkeä jatkumo harjoitteiden eri tasoista, niiden soveltuvuudesta eri kohderyhmille sekä harjoitteiden eri ohjausvaiheista. Vertaisryhmätapaamisia voidaan käyttää myös oppilaiden väliseen reflektointiin, koulutusmateriaalin opiskeluun sekä itsenäisen opiskelun edistämiseen. Vertaistapaamisten tehtävät raportoidaan kouluttajalle opetuskerroilla.


Koe ja oppilastyö

Viimeisen opetusjakson jälkeen järjestetään koe, joka pitää sisällään teorian- ja käytännön koeosuuden.

Oppilastyön eli harjoittelutuntien ohjauksen (30 x 60 min) voi oppilas aloittaa viimeisen lähiopetusjakson jälkeen. Harjoittelutuntien suorittamiseen on oppilaalla tarvittaessa aikaa kolme vuotta alkaen ensimmäisestä lähiopetuspäivästä. Koeosuudet (teoria ja käytäntö) sekä oppilastyö arvostellaan erikseen asteikolla hyväksytty/hylätty.


Kokonaisvaltainen joogaohjaajan pätevyystodistus

Suoritettuaan koulutuksen opetusjaksot, kokeen (teoria- ja käytännön osuus) sekä oppilastyön arvosanalla hyväksytty, oppilas saa Kokonaisvaltaisen joogaohjaajan pätevyyden.


Menneillään olevat koulutukset

Oulu 15.11.2022 - 19.6.2023

Koe syys-lokakuussa 2023; aika tarkentuu myöhemmin.