Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaajan koulutus (15op.)

(Voimavarakeskeinen ja traumasensitiivinen lähestyminen)


Koulutusajat Oulussa ja verkossa 2023-2024

Perusjakso; voimavarakeskeinen (4 op.)

Etäjakso ke 13.12.2023

Lähijakso la-su 16.-17.12.2023

Hinta 280€ (sis. kattavan materiaalin, lähijakosojen kahvituksen, etäjaksojen nauhoitteen koulutuksen ajan sekä osallistumistodistuksen)

Perusjakso; voimavarakeskeinen (4 op.)

Etäjakso ke 24.1.2024

Lähijakso la-su 3.-4.2.2024

Hinta 280€ (sis. kattavan materiaalin, lähijakosjen kahvituksen, etäjaksojen nauhoitteen koulutuksen ajan sekä osallistumistodistuksen )

Täydentävä jakso; voimavarakeskeinen (4op.)

Lähijakso la-su 13.-14.4.2024

Etäjakso ke 24.4.2024

Hinta 280€ (sis. kattavan materiaalin, lähijakosjen kahvituksen, etäjaksojen nauhoitteen koulutuksen ajan sekä osallistumistodistuksen)

Syventävä jakso; traumasensitiivinen lähestyminen (7op.)

Lähijakso la-su 25.-26.5.2024

Etäjakso ke 29.5.2024

Hinta 420 € (sis. kattavan materiaalin, lähijaksojen kahvituksen, etäjakosjen nauhoitteet koulutuksen ajan, koepäivän ja oppilastyön palautteet ja lopputodistuksen)

Yhteensä 980€

(sis. kaikki jaksot: 6 lähipäivää, 3 etäopetuspäivää, koulutusmateriaalin, nauhoitteet koulutuksen ajan, kokeen sekä todistukset)

Ilmoittautuminen alkaen vko 33. Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon.

Lapsijoogaohjaajakoulutus perustuu Hatha-joogaan. Sana ”Ha” kuvaa aurinkoa ja ”Tha” kuuta. Aurinko ilmaisee ominaisuuksiaan ihmisessä dynamiikan, tehtävien suorittamisen, suoralinjaisen suunnittelemisen ja tekemisen kautta. Se kuvaa maskuliinista, ulkoista ja tiedostettua puolta ihmisessä. Kuun ominaisuuksiin kuuluvat alitajuntaisuus, luovuus, feminiininen, "sisäinen" minä, vaisto ja tunteet. ”Ha-Tha-joogan” tavoitteena on molempien puolien harmonisointi ja sitä kautta sisäisen ja ulkoisen tasapainon saavuttaminen.

Lapset eivät harjoittele, he kokevat

Aikuiset odottavat rationaalisesti ymmärrettävää joogaopetusta: he tahtovat tietää, miksi kutakin liikettä tehdään. Lapsilla on usein hyvin mielikuvituksellinen ja luova tapa harjoittaa joogaliikkeitä. Lapset keräävät kokemuksia ja sisäistävät niitä melkein kaikessa. Lapset eivät itse asiassa ”harjoittele” joogaa, he ovat sitä.

Lapsijoogan positiiviset vaikutukset ovat monen muotoiset niin mielen, kehityksen, kuin kehonkin tasolla. Kehonliikkeet vaikuttavat kehon kautta mieleen, ajattelemiseen ja keskittymiseen. Kun mieli on rauhallinen, keskittynyt ja positiivinen, se puolestaan tukee kehon liikkeitä ja niiden kehitystä. Motoriikan kehitys lapsen kasvuvaiheessa on tutkitusti suorassa vuorovaikutuksessa aivojen kehitykseen. Kehonliikkeet, jotka lapset varhaisessa vaiheessa oppivat, luovat pohjan loogiselle ja abstraktiiviselle ajattelukyvylle. Näitä ”oppimatta jääneitä” liikkeitä voidaan tosin oppia myöhemmässäkin vaiheessa, mutta paljon suuremmalla vaivannäöllä.

Joogan vaikutukset

Jooga parantaa lihasten joustavuutta ja kuntoa, auttaa hyvän motoriikan kehitykseen, parantaa onnistuneiden liikkeiden myötä itsetuntemusta ja sitä kautta itsevarmuutta. Jooga vahvistaa lasta, kun lapsi samaistuu yksittäisiin liikkeisiin. Ajan mittaan se voi kokea yhä vahvemmin, kuinka se on rohkea kuin leijona, ylväs kuin kotka, vakaa kuin vuori ja notkea kuin käärme.

Kehon tasolla liikkeiden ja liikeratojen oppiminen vahvistaa mielen selvyyttä. Mentaalinen ja tunnepohjainen osa ihmisessä tasoittuu ja luo pohjan selvälle ajattelulle ja keskittymiselle.

Lapsijoogan vaikutukset on yleisesti ymmärretty mm. Saksassa, missä jooga on jopa pakollisena aineena eräiden koulujen opetusohjelmassa. Joogan vaikutukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin: neljän viikon säännöllisen joogaamisen jälkeen lapsilla todettiin huomattavaa parannusta kognitiivisessa-, palautumis-, ja rentoutumiskyvyssä sekä emotionaalisella ja kehon tasolla. Lasten yleistila koheni todella merkittävästi.

Lisäksi todettiin, että lasten rasitustilat, masentuneisuus ja pelkotilat vähenivät todella merkittävästi. Positiivisia vaikutuksia todettiin myös stressinhallinnassa, kehon ja mielen jännitystiloissa sekä keskittymisvaikeuksissa. Jooga auttoi myös koehenkilöitä löytämään positiivisia resursseja elämäänsä. (tutkijat: tri. A. Michalsen, prof. tri. W. Belschner, tri. M. Stueck)

Lapsille jooga on hauskaa. Jooga inspiroi kokemaan itsensä. Joogan myötä kasvaa elämänilo ja halu kokeilla uutta!

Kehon ja mielen yhteys

Joogan kohollisten ja somaattisten harjoitteiden sekä kokonaisvaltaiseten liikemuotojen avulla tuemme lapsen kehomieli yhteyttä ja itsetietoisuutta. Tunteet saavat ilmaisuvoimaa ja omien rajojen varma tiedostaminen ja kokeminen tukevat terveen persoonallisuuden kehittymistä. Keholliset harjoitteet ja somaattiset harjoitteet vievät välittömään kehon ja mielen läheisyyteen. Ne rauhoittavat hengitystä ja tukevat keskittymistä sekä rauhoittavat ja vahvistavat hermostoa. Ne tukevat trauman seurauksena olevan riippuvaisuuskäyttäytymisen, pelkotilojen ja jännittyneisyyden hoitoa sekä oman mielen ja kehon säätelyä (resilienssikyky). Tanssiterapiamenetelmät auttavat luovan ilmapiirin kehittymistä kehossa ja mielessä. Tanssiterapia avartaa liikerepertuaaria, kykyä itseilmaisuun ja itsehyväksyntään. Samalla se tukee kineettisen tietoisuuden ja sensomotoriikan kehitystä.

Tunnetaidot, tunnekasvatus sekä itsesäätelykyvyn vahvistaminen

Lapsen tunnemaailman ymmärtäminen, tukeminen sekä itsesäätelykyvyn vahvistaminen ovat Kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajan koulutuksen tärkeitä aspekteja. Niihin perehdytään erinäisten liikeharjoitteiden, rentoutus- ja visualisointiharjoitteiden sekä tunnekasvatuksen ja tunnesäätelyn oppimisen myötä. Kyky kohdata omat tunteet ja tuntemukset, sekä kyky ilmaista ne luontevasti, vahvistavat lapsen tasapainoista persoonallisuuden kehitystä.

Voimavarakeskeinen ja tarumasensitiivinen lähestyminen

jopa lapset ja nuoret ovat usein jatkuvassa hermoston yli- tai alivirittyneessä tilassa, mikä on merkki hermoston stressitilasta.
Tämä stressitila aiheutuu voimakaaksi koetusta stressistä tai traumasta ja se vaikuttaa kehollisella-, mentaalisella-,tunnetasolla tai käytöksessä. Koska traumat ja voimakaan stressin kokemukset ovat todella yleisiä - eli voimme sanoa, että lähes kaikki ovat niitä
kokeneet, sopii traumasensitiivinen lähestymistapa kaikille. Erityisesti se tukee niitä lapsia, joilla on stressin tai trauman aiheuttamia oireita.

Kokonaisvaltaisen lapsijoogan perus- ja täydentävän jakson (1.-2. jakso) aikana keskitymme voimavarakeskeiseen työskentelyyn ja syventävässä jaksossa (3.jakso) perehdymme traumasensitiiviseen lähestymistapaan, Opit selkeitä ja helposti käyttöön otettavia menetelmiä lasten kanssa työsektelyyn ja saat myös kunkin jakson aikana useita selkeitä harjoitteita sekä valmiiksi laadittuja ohjelmia yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn. Etäjaksojen nauhoiteet saa oppilas käyttöönsä koko koulutuksen ajan.

Osallistumistodistus

 • Myönnetään opiskelijalle, joka on suorittanut lähiopetusjaksot 1-3 sekä etäjaksot 1-3.
 • Todistaa läsnäolosta lähiopetusjaksoilla (ei pätevöitä Kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajan nimikkeeseen).

Osallistumistodistuksen saatuasi voit:

 • hyödyntää koulutuksessa oppimaasi ammatissasi esim. opettajana, lastentarhan opettajana, terapeuttina, sote-alan työntekijänä tai ammateissa, joissa olet kanssakäymisessä lasten kanssa.


Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaajan todistus

Kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajan todistus annetaan opiskelijalle, joka on:

osallistunut 6 lähipäivään (3 jaksoa) sekä etäjaksoille 1-3

 • suorittanut teoria- ja käytännön kokeen hyväksytysti
 • suorittanut harjoittelutunnit (20 x 45 min) hyväksytysti

Kokonaisvaltaisena lapsijoogan ohjaajana voit:

 • käyttää nimikkettä Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaaja
 • ohjata lapsijoogatunteja esim. joogastudiossa, liikuntakeskuksessa, koulussa, lastentarhassa, kansalaisopistoissa tai itse järjestettyjä lapsijoogakursseja.
Koulutus sopii:
 • Varhaiskasvattajille, opettajille ja erityisopettajille
 • Si-So-Te alan työntekijöille sekä kolmannella sektorilla toimiville
 • Keho-ja toimintaterapeuteille
 • Psykologisella, terapeuttisella ja kuntouttavalla alalla työskenteleville
 • Ergo- ja logopedeille, toimintaterapeuteille
 • Kaikille lasten kanssa työskenteleville sekä siitä kiinnostuneille

Koulutusta voit hyödyntää

 • Yksilö -tai ryhmäterapian muodossa, jos sinulla on terapia-alan koulutus
 • Pedagogisissa ammateissa kuten koulu-, lastentarha-, lastensuojelu-, ja sosiaalityössä (mm. erikoisryhmät ylivilkkaudesta ja motorisista vajeista kärsiville)
 • Lasten- ja nuorten psykoterapeuttissa ja traumaterapeuttisessa työssä
 • Lapsia- ja nuoria kuntouttavassa työssä sekä mielenterveysalalla toimiville
 • Lasten ja nuorten voimavarakeskeisessä ja traumasensitiivisessä työssä
 • Kouluissa ja lastentarhoissa
 • Kolmannen sektorin toimintaan
 • Sosiaalialan- ja lastensuojelun ammatissa
 • Opettajan ja lastentarhaopettajan ammatissa
 • Lapsi -ja nuorisotyössä

Koulutuksen tavoitteet ovat

 • Ymmärtää joogan vaikutus lapsen kehon ja mielen sekä tunnetasolla
 • Kehotietoisuuden ymmärtäminen ja vahvistaminen
 • Voimavarakeskeisen ja traumasensitiivisen lähestymisen ymmärtäminen ja sen toteuttaminen
 • Kyky osata lapsen persoonan ja olemuksen huomioon ottaen johtaa pätevästi lapsijoogatunteja
 • Kyky luoda mielekkäitä ja opillisesti oikeanlaisia lapsijoogatunteja
 • Joogan ja oppimateriaalin ymmärtäminen sekä sisäistäminen
 • Oppia oma kokonaisvaltainen kehontunne ja sen integroiminen lapsijoogaa opettaessa

Koulutuksen rakenne

Kokonaisvaltainen lapsijoogan ohjaajan koulutus muodostuu perus-, täydentävästä ja syventävästä jaksosta (yhteensä 60 oppituntia). Niiden suorittamisen jälkeen voit osallistua kokeeseen, jonka läpäisyn ja 20 harjoittelutunnin jälkeen pätevöidyt kokonaisvaltaiseksi lapsijoogan ohjaajaksi.

Koulutuksen sisältö

 • Jooga-asanat (perusliikkeet)
 • Keholliset harjoitteet ja kehontuntemus
 • Somaattinen tuntemus ja somaattiset harjoitteet
 • Hengitysharjoituksia ja hengitystä sääteleviä harjoituksia
 • Levollisuusleikkejä / virikeleikkejä
 • Visualisointi ja tarinallisuus lapsijoogassa
 • Rentouttusmenetelmät / positiiviset resurssit
 • Tunnekasvatus, tunnesäätely ja lapsen kokonaisvaltainen kohtaaminen
 • Hermosto ja sen tasapainottaminen; neurobiologia
 • Vagushermo itsesäätelyn tukena
 • Traumasensitiivinen lähestyminen ja elementtejä traumaterapian menetelmistä
 • Tanssiterapiamenetelmiä ja kineettinen tietoisuus
 • Lapsijoogatunnin luominen ja kehittäminen eri taitotasoille- ja ikätasoille sopivaksi
 • Kokonaisvaltaisen lapsijoogan ohjaajan ammatilliset mahdollisuudet; miten soveltaa koulutusta si-so-te alalle, kuntouttavaan ja terapeuttiseen työhön sekä eri kohderymille yksilö- ja ryhmänohjauksissa.