Kokonaisvaltainen rentoutusohjaajan koulutus (20 op.)


Koulutukset

Oulu 2023-2024


Lähiopetus 1

la-su 9.-10.12.2023 klo 10.00-17.00

Etäopetus
ma 18.12.2023 klo 17.00-20.15
Etäopetus
ti 9.1.2023 klo 17.00–20.15

Lähiopetus 2

la-su 13.-14.1.2024 klo 10.00-17.00

Etäopetus

ma 29.1.2024 klo 17.00-20.15

Etäopetus
to 1.2.2024 klo 17.00–20.15

Lähiopetus 3

la-su 17.-18.2.2024 klo 10.00-17.00

Etäopetus
ma 11.3.2024 klo 17.00-20.15
Etäopetus
ma 25.3.2024 klo 17.00–20.15

Lähiopetus 4

la-su 6.-7.4.2024 klo 10.00-17.00

Etäopetus
ma 15.4.2024 klo 17.00–20.15
Etäopetus

ma 29.4.2024 klo 17.00-20.15

Etäkoe (sis. teoria- ja käytänön osuuden; aika tarkentuu myöhemmin)

Hinta: 1310

Koulutushintaan sisältyy etä- ja lähiopetusjaksot,koulutuksen lopussa pidettävä koe, kattava materiaali sähköisessä muodossa sekä lähijaksojen kahvituksen.

Ilmoittautuminen: 20.11.2023 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon


Oulu (meneillään oleva koulutus)

Etäopetus
ti 25.4.2023 klo 17.00-20.15
Lähiopetus

la-su 13.-14.5.2023 klo 10.00-17.00

Etäopetus
ti 23.5.2023 klo 17.00–20.15
Etäopetus
ti 30.5.2023 klo 17.00-20.15
Lähiopetus

la-su 10.-11.6.2023 klo 10.00-17.00

Etäopetus
ti 20.6.2023 klo 17.00-20.15
Etäopetus
ti 8.8.2023 klo 17.00-20.15
Lähiopetus

la-su 19.-20.8.2023 klo 10.00-17.00

Etäopetus
ti 29.8.2023 klo 17.00-20.15
Etäopetus
ke 13.9.2023 klo 17.00-20.15
Etäopetus
ke 27.9.2023 klo 17.00-20.15
Lähiopetus

la-su 7.-8.10.2023 klo 10.00-17.00

Etäkoe Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin erikseen

Hinta 1310

Koulutushintaan sisältyy etä- ja lähiopetusjaksot,koulutuksen lopussa pidettävä koe, kattava materiaali sähköisessä muodossa. sekä lähijaksojen kahvituksen.

Ilmoittautuminen päättynyt Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoonOpiskele Kokonaisvaltaiseksi rentoutusohjaajaksi ja työskentele voimavarakesksiesti, traumasensitiivisen lähestymistavan avulla yksilö-ja ryhmänohjauksissa tai terapian sekä kuntoutuksen tukena.


Tässä ainutlaatuisessa koulutuksessa perehdymme mielen ja kehon rentoutumiseen ja palautumiseen, itsetuntemukseen systeemimme eri tasoilla (fyysinen taso, mentaalinen taso, tunnetaso) sekä hermoston rauhoittamiseen ja tasapainottamiseen hyvin yksinkertaisella ja kokonaisvaltaisella tavalla. Oleellista mielen rauhoittumiselle on mielen läsnäolo kehossa, ja siten ihmisen läsnäolo tässä hetkessä.
Todellinen palautuminen ja rentoutuminen sekä sen myötä kokonaisvaltainen hyvinvointi on mahdollista, kun henkilön kehon, mielen, omien tuntemusten ja tunteiden sekä hermoston tasapaino on saavutettu.

Voimavarojen, palautumisen, läsnäolon ja rentoutumiskyvyn vahvistaminen

Kokonaisvaltaisessa rentoutusohjaajan koulutuksessa annetaan valmiuksia rakentaa henkilön elämään uusia, positiivisia voimavaroja ja annetaan ymmärtämystä siitä, miten stressiä voi ennaltaehkäistä tai miten palautua stressistä ja uupumuksesta. Koulutus antaa myös valmiuksia traumasensitiiviseen lähestymiseen asiakasohjauksissa, mikä tukee kehomiieli yhteyden luomisessa ja kokonaisvaltaisessa rentoutumisessa. Etenkin niitä henkilöitä, jotka ovat käyneet läpi voimakasta stressiä tai traumaattisia kokemuksia ja kärsivät niiden vaikutuksista edelleen, voidaan traumasensitiivisen lähestymistavan myötä tukea syvempään rentoutumiseen.

Koulutuksessa oppilas oppii autonomisen ja somaattisen hermoston sekä aivojen tärkeitä toimintoja, minkä avulla oppilaalle välittyy neurobiologinen ja somaattinen ymmärrys siitä, kuinka aivojen ja hermoston toiminnot vaikuttavat kehoon ja somaattisen systeemiin sekä kykyyn rentoutua ja palautua kokonaisvaltaisesti.

Koulutuksessa perehdymme luontaisen, tasapainoisen hengityksen tärkeyteen niin teorian tasolla, kuin myös käytännön harjoitteiden myötä ja oppilas oppii, kuinka luontaisen hengityksen tasapaino tai epätasapaino vaikuttaa tunnetason kokemuksiin ja tunnesäätelykykyyn.

Hengitystä tasapainottavat ja syventävät harjoitteet, rentoutusharjoitteet sekä palauttavat harjoitteet ovat tärkeänä osana läpi koko koulutuksen.
Kokonaisvaltainen rentoutus- ja palautumiskyky, kyky säädellä hermoston olotilaa, yhteys keho - mieleen sekä tunteisiin ja tuntemuksiinsa antavat henkilölle mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen tasapainoisen olotilan saavuttamiseen.

Stressi ja stressiä ennaltaehkäisevät tekijät

Terveys ja sen säilyttäminen on suoranaisessa yhteydessä mielen, kehon ja tunnetason tasapainoon yksilössä sekä siihen, kuinka hyvin ihminen tunnistaa tämänhetkisen olotilansa ja pystyy reagoimaan siihen systeemin tarvitsemalla tavalla.

Oman olotilan tiedostaminen, kyky tiedostaa voimavaransa ja kyky käyttää voimavarojaan oikein, auttaa tasapainoon omassa elämässä ja on siksi tärkeä tekijä stressin ja uupumuksen ennaltaehkäisyyn.
Kun ihminen on luonnollisessa, harmonisessa mielen ja kehon olotilassa, on hän elinvoimainen ja hänellä on hyvä vuorovaikutus aktiviteetin ja rauhoittumisen välillä. Mielen ja kehon eristäytyneisyys on olotila, jossa systeemin luonnollinen ja terve tasapaino järkkyy. Sen jatkuessa voi henkilö joutua stressiin, ylirasittuneisuuteen, krooniseen väsymykseen tai sairastua lopulta uupumukseen (burnout).

Keho - mielen eristäytyneisyys ja sen merkitys rentoutumiseen, palautumiseen ja itsetuntemukseen

Keho - mielen eristäytyneisyyden myötä kehollisuus ja keholliset tuntemukset heikentyvät, mieli hajaantuu ja omien tunteiden tiedostaminen ja kokeminen heikentyy. Tämän myötä ajatukset ja kokemukset itsestä ja meitä ympäröivästä maailmasta muuntautuu luontaisesta. Silloin olemme alttiita omaksumaan ulkoa opittuja käytös- ja ajatusmalleja, joita olemme oppineet omaksumaan lähes automaattisesti; reflektoimatta, ovatko ne itsellemme hyödyllisiä ja itseämme tukevia malleja.

Kaikki nämä osa-alueet ja niiden keskinäinen harmonia vaikuttavat ihmisen kykyyn elää tasapainoista ja mielekästä elämää, jossa tekeminen (aktiviteetti) ja palautuminen (rentoutuminen) ovat tasapainossa.

Koska yhteiskunnassamme vallitsee jatkuva suorituspaine, joka usein ylittää kykymme säilyttää oma keho - mieli ja tunnetason tasapainomme, on tärkeää oppia oikeita valmiuksia omaan henkilökohtaiseen elämään siten, että osaamme säädellä aktiivisuuttamme ja palautumistamme juuri sopivasti.

Jatkuva stressi, tunnelukot, mutta myös traumaattiset kokemukset aiheuttavat kehon ja mielen eristäytyneisyyttä. Tämä on omiaan heikentämään kokemustamme omista kehollisista tuntemuksistamme, kuten myös tunteistamme.

Mielen eristäytyneisyys voi näyttäytyä keskittymisvaikeuksina, heikentyneenä kykynä selkeään ajatteluun sekä heikentyneenä kykynä olla läsnä. Se saattaa myös näyttäytyä kroonisena stressinä, heikentyneenä kykynä suorittaa työtehtäviä, kehollisina jännityksinä, mielen rauhattomuutena, ahdistuneisuutena tai univaikeuksina.

Kokonaisvaltaisessa rentoutusohjaajan koulutuksessa perehdymme useisiin hyvin luontaisiin ja helppoihin kehollisiin harjoitteisiin sekä lempeisiin kehon liikkeisiin, joiden tavoitteena on kasvattaa kykyä havaita ja ymmärtää kehon aistimuksia, kokemuksia sekä kykyä oppia löytämään luontainen yhteys omaan kehoon.

Somaattisuutta ja kehollisuutta sekä rajatuntemusta kasvattavat harjoitteet ovat myös osana Kokonaisvaltaista rentoutusohjaajan koulutusta ja opettavat ymmärrystä kehon eri olotiloista, mielen ja kehon vuorovaikutuksesta toisiinsa sekä ihmisen psykofyysisestä kokonaisuudesta.

Kehon ja mielen tunneyhteys

Koulutuksessa perehdymme myös kehon ja mielen yhteyden sekä tunneyhteyden eheyttämiseen ja kokonaisvaltaistamiseen siten, että oppilas voi löytää turvallisessa ja suvaitsevassa ympäristössä kokemusta omista tuntemuksistaan ja tunteistaan. Tasapainoinen yhteys omiin tunteisiin ja kehoon on oleellinen osa harjoitteita, jotta kokonaisvaltainen rentoutuminen ja hermoston palautuminen on kokonaisuudessaan mahdollista.

Samalla oppilas oppii tärkeitä ohjaustaitoihin tarvittavia valmiuksia, jotka ovat oleellisia, jotta hän ohjaajan tehtävissään on valmis ohjaajan tehtäviin yksilö- ja ryhmänohjauksissa. Mikäli oppilaalla on terapeuttinen koulutus, voi hän ottaa koulutuksessa oppimaansa käyttöön terapeuttiseen työskentelyyn.

Koulutuksen sisältö

Koulutus perustuu kokemukselliseen ja toiminnalliseen oppimiseen, jolloin painotus on itseharjoittelussa ja menetelmissä. Koulutuksessa käsitellään laajasti myös teoriatasolla eri palautumiselle, rentoutumiselle, säätelykyvyn oppimiselle ja stressin ennaltaehkäisylle tärkeitä kokonaisuuksia. Tarkastelemme mm. hermoston ja aivojen toimintaa neurobiologian tutkitusta tiedosta siltä osin, miten se vaikuttaa kokonaisvaltaisesti ihmisen psykofyysiseen kokonaisuuteen sekä kykyyn säädellä kulloista vireystilaa.

Koulutussisältöön kuuluu teorian- ja käytännön opinnot ja koulutuksen tarkoituksena on antaa oppilaalle valmiuksia teoriatasolla ja käytännön tasolla kokonaisvaltaisesta rentoutuksesta ja palautumisesta, luontaisen hengityksen tasapainottamisesta, stressin ennaltaehkäisystä sekä stressistä palautumisesta, voimavarojen havaitsemisesta ja niiden käyttöön ottamisesta. Lisäksi se koostuu hermoston tärkeiden toimintojen ymmärtämisestä sekä autonomisen hermoston rauhoittamisesta, tasapainottamisesta ja resilienssikyvyn kasvattamisesta, kuten myös keho - mieli ja tunneyhteyden vahvistamisesta.

Koulutuksessa tarkastellaan myös traumasensitiivistä lähestymistä, sillä kaikilla ihmisillä on ollut stressaavia tai traumaattisia kokomuksia, ja siten traumasensitiivisellä lähestymisellä voidaan oppia havainnoimaan ja tukemaan asiakkaiden oikeanlaista ja säätelevää kohtaamista.

Kokonaisvaltainen rentoutusohjaajan koulutus antaa valmiudet kokonaisvaltaisten rentoutustuntien ryhmänohjauksen ja yksilöohjaukseen, tuntiohjelman laatimiseen sekä tuntien ohjaamiseen eri kohderyhmille.

Koulutuksen lähiopetusjaksot pohjautuu monimuotoiseen koulutusmateriaaliin, joka jaetaan oppilaille lähiopetuksen aikana. Oppilas saa koulutuksessa myös suosituksia opintoja syventävästä oheiskirjallisuudesta. Oheiskirjallisuus ei ole Kokonaisvaltaisen rentoutusohjaajan koulutuksen opinnoille pakollista, mutta oppilas voi halutessaan perehtyä siihen ja laajentaa siten tietämystään.


Koulutus sisältää:

 • Voimavarakeskeinen työskentely ja traumasensitiivinen lähestymistapa
 • Aloittelevan tason rentoutus ja edistyneemmän tason syvärentoutus
 • Stressi ja sen oireet 1: stressiä ja uupumusta aiheuttavat tekijät
 • Stressi ja sen oireet 2: stressin vaikutus aivojen toimintaan
 • Stressi ja sen oireet 3: stressin ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen
 • Stressi ja sen oireet 4: resurssien löytäminen ja integrointi
 • Stressin ja uupumuksen aiheuttamat oireet ja niiden neutralisoiminen
 • Mielen rauhoittaminen; hermosto ja sen rauhoittaminen
 • Hermosto 1: hermosto ja aivot; perusteet
 • Hermosto 2: stressivastine HPA-akseli
 • Hermosto 3: stressin vaikutus aivojen ja hermoston toimintaan
 • Hermosto 4: Pollyvagalinen teoria, vireystilan säätely tukena
 • Hermosto 5: aivojen toiminta ja tunnesäätely
 • Hengitys 1 - 2: Hengitys ja luontainen hengitys, syvennetty ja kokonainen hengitys
 • Hengitys 3 - 5: Hengitys läsnäoloa vahvistavana ja vireystilaa säätelevänä tekijänä; luontainen hengitys ja tunnesäätely
 • Lempeät kehon liikehdinnät 1 - 5: hengitys ja liike
 • Tietoinen läsnäolo yksilö- ja ryhmänohjauksessa
 • Kehon ja mielen eristäytyneisyys
 • Somaattisuusharjoituksia
 • Maadoitus-, omaattisuus ja rajaharjoitteet
 • Visualisointi ja sen vaikutus; visualisointiharjoituksia tukemaan henkilökohtaisia voimavaroja
 • Kehoterapiamenetelmiä syventämään mielen ja kehon yhteyttä
 • Positiivisten resurssien löytäminen ja niiden integroiminen jokapäiväiseen elämään
 • Conscious living – läsnäolo arkipäivässä
 • Yksilö- ja ryhmänohjaustunnin rakenne, aloitteleva ja edistyneempi taso
 • Ohjaustaitojen harjoittelu yksilö- ja ryhmänohjauksessa
 • Valmiit, käyttöön otettavat ohjelmat 1 - 20

Miten hyödynnät koulutusta?

Kokonaisvaltaista rentoutusohjaajan koulutusta voit hyödyntää:

 • Ryhmä- ja yksilöohjauksessa
 • Stressinhallintamenetelmien ohessa
 • Yksilö- ja ryhmäterapiassa (terapeutit)
 • Mielen valmennuksen ohjauksissa sekä elämäntapavalmennuksia täydentämään ja oheistamaan
 • Mind-ohjauksissa
 • Kouluttajien ja valmentajien tehtävissä
 • Psykologisissa ammateissa ja mielenterveysalalla
 • Työnjohdollisissa tehtävissä
 • Pedagogisissa sekä sosiaali- ja terveysalan ammateissa
 • Joogaohjaajille ja -opettajille täydentämään ja syventämään joogatuntien sisältöä
 • Tukemaan henkilökohtaista palautumista vaativissa ammateissa
 • Omien resurssien kasvattamiseen ja henkilökohtaisen elämän tasapainottamiseen

Koulutus sopii

 • Psykoterapeuteille, lyhytterapeuteille, traumaterapeuteille ja traumasensitiiviseen työhön
 • Elämäntapavalmentajille
 • Fysioterapeuteille ja psykofyysisille fysioterapeuteille
 • Joogaohjaajille ja -opettajille
 • Ryhmänohjaajille
 • Nuorisotyöntekijöille
 • Kriisityöntekijöille
 • Psykoterapeuteille ja traumaterapeuteille
 • Keho- toiminta- ja tanssiterapeuteille
 • Kouluttajan ja valmentan tehtävissä toimiville
 • Sosiaali- ja terveysalalla toimiville henkilöille
 • Kaikille oman elämän tasapainottamisesta ja kehittämisestä sekä mielenrauhan ja henkilökohtaisten voimavarojen kartoittamisesta kiinnostuneille


Kokonaisvaltaisen rentoutusohjaajan koulutuksen rakenne

Kokonaisvaltainen rentoutusohjaajan koulutus sisältää viisi lähiopetusjaksoa ja näiden jaksojen välisen etäopiskelun (itseharjoittelu). Lähiopetusjaksojen välinen itseharjoittelu on pakollinen niille, jotka pyrkivät Kokonaisvaltaiseksi rentoutusohjaajaksi.
Viimeisen lähiopetusjakson jälkeen järjestetään vapaaehtoinen koe. Harjoittelutunnit 20 x 60 min suoritetaan myös lähiopetusjaksojen jälkeen. Harjoittelutunnit voivat koostua valinnaisesti yksilö- tai ryhmänohjauksista.


Lähiopetusjaksot ja jaksojen välinen itseharjoittelu

Koulutus koostuu viidestä lähiopetusjaksosta (60 h) sekä niiden välisestä itseharjoittelusta (4 x 20 h).

Oppilas voi jaksojen välisen itseharjoittelun myötä kasvattaa omia valmiuksiaan rentoutumiseen ja palautumiseen, kehon kokonaisvaltaiseen kokemiseen, läsnäoloon omassa henkilökohtaisessa elämässään, hermoston rauhoittamiseen ja oman elämänsä säätelyyn.

Kokonaisvaltaisen rentoutusohjaajan koulutuksen myötä oppilas saa valmiuksia ymmärtää oman keho-mieli yhteyden sekä tunnetason tasapainon saavuttamisesta. Oppilas saa myös valmiuksia mahdollistaa omaan henkilökohtaiseen elämäänsä uusia, positiivisia voimavaroja, oppia keho-, rentoutus- ja hengitysharjoitteiden vaikutuksesta käytännön tasolla, oppia ymmärtämään harjoitteiden vaikutuksia omassa itsessään sekä oppia oman kokemuksen myötä kehittämään ohjaajan työhön tarvittavia tärkeitä valmiuksia.

Osallistumistodistus ja Kokonaisvaltaisen rentoutusohjaajaksi pätevöittävä todistus

Kun oppilas suorittaa lähiopetusjaksot 1.- 5., myönnetään hänelle Kokonaisvaltaisen rentoutusohjaajan koulutuksen läsnäolotodistus. Läsnäolotodistus todistaa oppilaan läsnäolon lähiopetusjaksoissa, mutta ei itsessään pätevöitä Kokonaisvaltaiseksi rentoutusohjaajaksi.

Mikäli oppilas haluaa valmistua Kokonaisvaltaiseksi rentoutusohjaajaksi, tulee hänen suorittaa lähiopetusjaksojen lisäksi pätevöitymiseen tarvittava koe ja harjoittelutunnit.

Koe pitää sisällään teorian- ja käytännön koeosuuden ja ne arvostellaan erikseen. Oppilaan tulee suorittaa molemmat koeosuudet hyväksytysti, jotta hän voi pätevöityä Kokonaisvaltaiseksi rentoutusohjaajaksi.

Harjoittelutuntien ohjauksen (20 x 60 min) oppilas voi aloittaa viimeisen lähiopetusjakson jälkeen. Harjoittelutunnit voivat koostua valinnaisesti yksilö- tai ryhmänohjauksista. Harjoittelutuntien suorittamiseen on oppilaalla tarvittaessa aikaa kolme vuotta alkaen ensimmäisestä lähiopetuspäivästä.

Viimeisen lähiopetusjakson jälkeen on oppilaalla aikaa valmistautua ohjausharjoitteluun pienryhmissä ja perehtyä teorianopintoihin sekä käytännön ohjausharjoitteluun, ennen kuin hän osallistuu kokeeseen (n.3-5kk). Koepäivämäärä ilmoitetaan erikseen koulutusta järjestävältä kesäyliopistolta.

Suoritettuaan koulutuksen lähiopetusjaksot (1- 5), kokeen teoria- ja käytännön osuuden sekä harjoittelutunnit (20 x 60 min) hyväksytysti, pätevöityy oppilas Kokonaisvaltaiseksi rentoutusohjaajaksi.


Menneillään olevat koulutukset

Oulu

Etäopetus ma 8.8.2022 klo 17.00–20.15
Lähiopetus la–su 20.–21.8.2022 klo 10.00–17.00
Etäopetus to 1.9.2022 klo 17.00–20.15
Etäopetus to 15.9.2022 klo 17.00–20.15
Lähiopetus la–su 24.–25.9.2022 klo 10.00–17.00